1. Introductie

Mirabeau wijn is volledig in handen van Mirabeau SARL, een geregistreerd bedrijf in Frankrijk (RCS : Draguignan 519 607 907 N° Siret : 51960790700036).

Gebruik van deze website en de aangeboden diensten is voorwaardelijk aan de volgende voorwaarden en bepalingen. Tenzij anders gespecificeerd wordt uw aanvaarding van deze Gebruikersovereenkomst aangegeven door uw gebruik van en/of registratie met mirabeauwine.com. mirabeauwine.com wordt verzorgd door Mirabeau SARL en haar leveranciers (“wij”/”onze”/”ons”). Deze algemene voorwaarden en ons Privacybeleid (samen de “Gebruikersovereenkomst”) vormen onze volledige overeenkomst met u ten aanzien van gebruik van mirabeauwine.com en vervangt alle eerdere overeenkomsten of afspraken met u ten aanzien van mirabeauwine.com. Als er een bedrijfsnaam is opgenomen in uw aanvraag valt het Gebruikersovereenkomst tussen ons en dat bedrijf en tenzij de context anders vereist, verwijzen “u” en “uw” in deze overeenkomst eveneens naar dat bedrijf. De aankoop [van goederen/diensten] bij ons is onderdanig aan onze Algemene voorwaarden voor aankoop. Als er wijzigingen zijn in deze Gebruikersovereenkomst of in de Algemene Voorwaarden van aankoop, melden wij dat op de home page van mirabeauwine.com.

2. Toegangelijkheid van mirabeauwine.com

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat mirabeauwine.com 24 uur per dag bereikbaar is zonder onderbrekingen. Wij behouden ons echter het recht voor om mirabeauwine.com niet beschikbaar te stellen, op elk moment, of om de toegang te beperken tot sommige, of alle delen van mirabeauwine.com zonder voorafgaande kennisgeving. mirabeauwine.com is een algemene informatieservice. Wij zullen proberen, maar kunnen niet garanderen, dat de informatie die toegankelijk is op of via mirabeauwine.com correct, niet misleidend, compleet en up-to-date is.

3. Gebruik van mirabeauwine.com

Mirabeauwine.com is voor uw persoonlijke, niet-commercieel gebruik en u mag deze niet gebruiken (of logo’s, handelsmerken of andere merk informatie) op een andere manier, zonder onze toestemming. Behalve voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, mag u niet gebruik maken, kopiëren, vertalen, publiceren, in licentie geven of verkopen mirabeauwine.com of enig materiaal of enige informatie in mirabeauwine.com of de structuur, de stijl en de programmacode van mirabeauwine.com zonder onze toestemming. Als u een verzoek wilt indienen voor toestemming, gelieve contact op te nemen met admin@mirabeauwine.com.

4. Uw Bijdragen

U gaat accoord om mirabeauwine.com alleen voor legale doeleinden te gebruiken en dat alle informatie die u verstrekt in verband met, of die deel uitmaakt van mirabeauwine.com, voorzover bekend, correct en nauwkeurig en geen inbreuk maakt op enig copyright of handelsmerk of enig recht van privacy, publiciteit of persoonlijkheid of enig ander recht, of geregistreerd of ongeregistreerd, van andere aard of een persoon, of obsceen, godslasterlijk of lasterlijk of smadelijk en u verbindt zich ertoe ons te vrijwaren tegen alle vorderingen, procedures, schade, aansprakelijkheden en kosten, met inbegrip van juridische kosten die voortvloeien uit uw inbreuk op deze term. Wij kunnen geen garanties bieden voor informatie of bijdragen van andere gebruikers en u dient voorzicht te tonen voordat u handelt of anderszins vertrouwt op informatie die u krijgt via de mirabeauwine.com.

5. Regels voor prijsvragen

Van tijd tot tijd kan Mirabeau een prijsvraag aanbieden op verschillende platforms, waaronder maar niet beperkt tot mirabeauwine.com, onze social media en diverse websites van derden. Winnaars worden willekeurig gekozen door Mirabeau en sluitingsdata, indien van toepassing, vermeld op de formulier. Alle wedstrijden staan open voor iedereen die ouder is dan de juridische drink leeftijd in uw woonland. Prijzen inclusief wijn zal alleen worden bezorgd op een adres in Engeland, Wales, Duitsland of één van deze 39 staten in de VS of kunnen worden opgehaald uit de Mirabeau Wijnwinkel in Cotignac, Frankrijk. Winnaars worden in kennis gesteld via hetzelfde platform waar de wedstrijd werd gehouden. Indien geen bevestiging is ontvangen van de prijswinnaar(s) binnen 14 dagen, behouden wij ons het recht voor de prijs aan een ander toe te kennen

6. Links

Mirabeauwine.com bevat links naar andere websites. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen elders vermeld, doen wij geen verklaringen of garanties over die sites of de inhoud, noch dat de koppelingen werken. Als u een koppeling wilt maken naar mirabeauwine.com kunt u dat alleen doen op www.mirabeauwine.com. Meer informatie over onze link afspraken kunt u aanvragen bij admin@mirabeauwine.com.

7. Data Veiligheid

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u ons een correct en geldig e-mailadres verzorgt alsook andere contactgegevens en dient ons in te lichten over eventuele wijzigingen daarin, maar we kunnen geen garanties bieden over andere gebruikers die u kunt ontmoeten via de mirabeauwine.com. Wij voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in de Verenigde Koninkrijk. Voor een beschrijving van de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, zie onze Privacy Policy.

8. Intellectuele eigendom

Mirabeauwine.com, de stijl en de structuur en de materialen en informatie over mirabeauwine.com van mirabeauwine.com zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en mag niet door u worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Gebruikersovereenkomst. De auteurs van de documenten op mirabeauwine.com staan op hun morele rechten. Mirabeau, Esprit de Mirabeau, Comte de Mirabeau en La Comtesse de Mirabeau zijn handelsmerken van Mirabeau SARL.

9. Onze Aansprakelijkheid

Aangezien mirabeauwine.com grotendeels vrij en voor iedereen beschikbaar is, gebruikt u mirabeauwine.com als voorwaarde geheel voor uw eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of in strijd met deze Gebruikersovereenkomst voor enige vertraging of verzuim bij de nakoming van enige verplichting indien de vertraging of verzuim te wijten is aan een oorzaak waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, met inbegrip van, zonder beperking, de blokkering of beperking van informatie op en/of vanuit ons netwerk.

Behalve zoals uitdrukkelijk voorzien in deze Gebruikersovereenkomst, wijzen wij verdere voorstellingen van zaken, garanties, voorwaarden of andere bepalingen af, expliciet of impliciet, statutair, bijkomend of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties, voorwaarden of andere bepalingen van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of redelijke zorg en vakmanschap.

Met uitzondering van onderstaande wijzen wij alle aansprakelijkheid af op grond van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid) of anderszins met betrekking tot deze Gebruikersovereenkomst of mirabeauwine.com voor: (i) directe, indirecte of speciale schade; of (ii) enig verlies van goodwill of reputatie; of (iii) enige economische schade (inclusief verlies van inkomsten, winst, overeenkomsten, zaken of verwachte besparingen), in elk geval, ook als wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijk verlies of dergelijke schade.

Onze maximale aansprakelijkheid tegenover u in contract (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid) of anderszins met betrekking tot deze Gebruikersovereenkomst of mirabeauwine.com is beperkt tot £50.

10. De Kleine Letters

Beide partijen mogen deze Gebruikersovereenkomst op ieder moment beëindigen. U mag geen van uw rechten overbrengen of uw verplichtingen uit hoofde van deze Gebruikersovereenkomst delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als wij er niet in slagen om een bepaling in deze Gebruikersovereenkomst af te dwingen, belet dat ons niet die bepaling (of een vergelijkbare bepaling) af te dwingen bij een latere gelegenheid. Niets in deze Gebruikersovereenkomst verleent aan derden enig voordeel of het recht een voorwaarde van de Gebruikersovereenkomst af te dwingen. Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door Engels recht en geschillen in verband met deze overeenkomst valt onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. Niets in deze Gebruikersovereenkomst heeft gevolgen voor uw wettelijke rechten als consument.

11. Klachten

Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendom of andere rechten worden geschonden door de mirabeauwine.com, of als u ontevreden bent met mirabeauwine.com of enig aspect van onze service, neem graag in eerste instantie contact op via admin@mirabeauwine.com.